July 25th, 2008

orthodox

2-е правило 2-го Вселенского Собора

2 правило Второго Вселенского Собора

греческий текст:
Τοὺς ὑπὲρ διοίκησιν ἐπισκόπους ταῖς ὑπερορίοις ἐκκλησίαις μὴ ἐπιέναι, μηδὲ συγχέειν τὰς ἐκκλησίας· ἀλλὰ κατὰ τοὺς κανόνας, τὸν μὲν Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον, τὰ ἐν Αἰγύπτῳ μόνον οἰκονομεῖν· τοὺς δὲ τῆς Ἀνατολῆς ἐπισκόπους, τὴν Ἀνατολὴν μόνην διοικεῖν· φυλαττομένων τῶν ἐν τοῖς κανόσι τοῖς κατὰ Νίκαιαν πρεσβείων τῇ Ἀντιοχέων ἐκκλησίᾳ· καὶ τοὺς τῆς Ἀσιανῆς διοικήσεως ἐπισκόπους, τὰ κατὰ τὴν Ἀσιανὴν μόνον διοικεῖν· καὶ τοὺς τῆς Ποντικῆς, τὰ τῆς Ποντικῆς μόνον· καὶ τοὺς τῆς Θρᾴκης τὰ τῆς Θρᾳκικῆς μόνον οἰκονομεῖν. Ἀκλήτους δὲ ἐπισκόπους ὑπὲρ διοίκησιν μὴ ἐπιβαίνειν ἐπὶ χειροτονίᾳ, ἤ τισιν ἄλλαις οἰκονομίαις ἐκκλησιαστικαῖς. Φυλαττομένου δὲ τοῦ προγεγραμμένου περὶ τῶν διοικήσεων κανόνος, εὔδηλον ὡς τὰ καθ᾿ ἑκάστην ἐπαρχίαν ἡ τῆς ἐπαρχίας σύνοδος διοικήσει, κατὰ τὰ ἐν Νικαίᾳ ὡρισμένα. Τὰς δὲ ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἔθνεσι τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας, οἰκονομεῖσθαι χρὴ κατὰ τὴν κρατήσασαν συνήθειαν τῶν Πατέρων.

русский текст:
Областные епископы да не простирают своея власти на Церкви, за пределами своея области, и да не смешивают Церквей; но, по правилам, Александрийский епископ да управляет Церквами токмо Египетскими; епископы восточные да начальствуют токмо на востоке, с сохранением преимуществ Антиохийской Церкви, правилами Никейскими признанных; также епископы области Асийской да начальствуют токмо в Асии; епископы Понтийские да имеют в своем ведении дела токмо Понтийской области; Фракийские токмо Фракии. Не быв приглашены, епископы да не преходят за пределы своея области для рукоположения, или какого-либо другаго Церковнаго распоряжения. При сохранении же вышеописанного правила о Церковных областях, явно есть, яко дела каждой области благоучреждать будет Собор той же области, как определено в Никее. Церкви же Божии, у иноплеменных народов, долженствуют быть правимы, по соблюдавшемуся до ныне обыкновению отцев.

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Collapse )
orthodox

Газета "Коммерсант" об украинских визитах

Сегодня газета "Коммерсант" опубликовала небольшую заметку о ситуации складывающейся вокруг визитов предстоятелей Церквей в Киев.

Кроме перечисления фактов, о которых в нашем сообществе уже писалось, кое что стоит процитировать.

Накануне праздника украинские СМИ также опубликовали письмо, якобы написанное патриархом Алексием II католикосу-патриарху Грузии Илии II. В этом послании московский патриарх не советует грузинскому приезжать в Киев, так как для участия в празднованиях приглашены раскольники. "Мы с глубоким сожалением вынуждены просить Ваше Святейшество воздержаться от личного участия в предстоящих торжествах, дабы факт Вашего присутствия не был истолкован как проявление поддержки антиканонических деяний",— говорится в письме.

И в Московской, и в Тбилисской патриархиях "Ъ" заявили, что подобного письма не существует. "Такого письма не было и быть не могло, не было даже намека по линии церковных связей от РПЦ",— сообщил митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим. "Подобных писем патриарх Алексий II предстоятелю Грузинской церкви не писал,— заявил "Ъ" зампред отдела внешних церковных связей Московского патриархата епископ Егорьевский Марк.— Святейший патриарх Алексий II, наоборот, отправил письменное приглашение Илии II посетить Киев".


Также, со ссылкой на источник в Тбилиси "Коммерсант" сообщает:

Вчера в патриархии Грузинской православной церкви "Ъ" сообщили, что вместо Илии II делегацию ГПЦ возглавит митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим. Он рассказал "Ъ", что "приглашение от Виктора Ющенко поступило слишком поздно, и многие главы поместных церквей не смогли отменить заранее спланированные мероприятия". По словам митрополита Герасима, "именно в дни киевского праздника в Грузию приезжает александрийский патриарх. Это исторический визит, будет длиться две недели и, конечно, давно запланирован. Таким образом, программа патриарха всея Грузии на эти дни была расписана, и изменить ее нет никакой возможности". Между тем приезда александрийского патриарха Федора II в Тбилиси ждут только 29 июля, когда все торжества на Украине будут завершены, то есть реально ничто не мешает Илии II заехать в Киев. <...> Той же причиной, что и Илия II, объясняет свое отсутствие в Киеве и александрийский патриарх Феодор II. Его пресс-секретарь Николас Кацикас вчера сообщил "Ъ", что патриарх не приедет на Украину именно потому, что собирается в Грузию.

И как всегда порадовали фотографии "Коммерсанта"

orthodox

К делу епископа Диомида подключаются правоохранительные органы

Мы уже обсуждали возможность появления в "деле епископа Диомида" правоохранительных органов. Эта информация обретает все более реальные черты:

АНАДЫРЬ, 25 июля - РИА Новости
Временно управляющий Анадырской и Чукотской епархией Русской Православной церкви архиепископ Марк обратился в правоохранительные органы и прокуратуру Чукотки с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывшего управляющего епархией епископа Диомида по факту незаконной растраты средств епархии.

"Я направил заявление в окружное УВД и прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении епископа Диомида", - сообщил РИА Новости в пятницу архиепископ Марк.

В заявлении в правоохранительные органы, по его словам, сообщается о хищении всех учредительных и регистрационных документов епархии, бухгалтерской и налоговой отчетности, а также кадровой документации работников.

"По самым скромным подсчетам, общая сумма прихода, которая не была документирована, только по одному храму в Анадыре составляет не менее восьми-десяти миллионов рублей в год", - сказал владыка Марк. <...>

Архиепископ Марк сообщил о подаче заявления в правоохранительные органы Чукотки полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олегу Сафонову, который в пятницу находится в Анадыре в рамках рабочего визита.

Сафонов призвал правоохранительные органы "самым тщательным образом проверить эту информацию".


К сожалению, стоит заметить, что упомянутые "суммы прихода, которое не были документированы" можно обнаружить не только в Анадыре, но думаю во многих храмах в любой российской епархии :( Остается надеяться, что вопрос недокументированных поступлений наличных денежных средств в деле епископа Диомида будет доведен до конца и этому факту дадут оценку как церковные, так и государственные органы. Что в свою очередь заставит задуматься и других должностых лиц, ответственных за ведение учета на приходах в других епархиях.
bennet

Вопрос

 Здравствуйте! У меня есть вопрос, может, вы умеете мне помочь. (Простите, пожалуйста, если неправильно пишу—русский не является моим родным языком.)

Я прихожанка прихода Православной Церкви в Америке (OCA). Богослужения у нас совершаются обычно по-английски, а рая в месяц служат Литугия по-славянски. Завтра будет такая служба, узнала, что по новому стилу это день памяти св. Иакова (Нецветова) Аласкийнского. Мне бы хотелось найти тропар и кондак, по-английски есть а по-славянски не получается. Вот вопрос: существуют ли на церковно-славянском языке службы американским святым, прославленным Православной Церквовью в Америке? Если есть он лайн, то лучше, конечно, а меня вообще интересует, существует ли такие богослужебный тексты. Спасибо за помочь!

Уставщик

13 (26) июля — память…

…преп. Милдред, игумении Минстерской, чудотворицы Кентской († ок. 725).
Богослужебные тексты:
Шестиричная служба преподобной Милдред (на английском языке, творение чтеца Исаака Ламбертсена, сайт «Православная Англия»)

И еще (хотя само празднование, 10 (23) июля, уже прошло) — респект достопочтенному florentioslg:
Тропарь и кондак мученику Кануту IV, королю Датскому, и иже с ним убиенным (†1086), и его краткое житие.
orthodox

Новости из Киева

Местные власти начали создавать трудности для пребывания российских журналистов в Украинской столице.

Многие уже читали, как несколько дней назад у одной из российских телекомпаний были изъяты материалы, подготовленные для передачи об истории и современной ситуации с расколом в Украинском православии.

Теперь же, как сообщает наш источник в Киеве, украинские власти, всего за несколько часов до вылета российской делегации, несмотря на предварительные договоренности, приняли решение не оплачивать проживание группы российских журналистов в украинской столице. Речь идет о группе светских и церковных журналистов, сопровождающих официальную делегацию Русской Православной Церкви. В эту группу входит пресс-пул Патриарха, а также представители ведущих информагенств и группы федеральных каналов. Российским журналистам отказано даже в поддержке с бронированием и поиском гостиниц. В тоже время, многочисленные иностранные журналисты, прибывшие сегодня утром со Вселенским Патриархом, пользуются всеми обещанными ранее возможностями.

Более того, появилась предварительная информация, что намечавшийся ранее визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Донецк, входивший в программу официальных мероприятий, может быть отменен.
Уставщик

14 (27) июля — празднование…

…в честь Елисаветградской иконы Божией Матери (нач. XIX).
Богослужебные тексты:
Тропарь, кондак, величание и акафист Елисаветградской иконе Божией Матери (на сайте «Акафист»)
Эти тексты — творение св. новосвященномученика Онуфрия (Гагалюк), архиеп. Курского и Обоянского (†1938, память 19 мая / 1 июня)