der Doktor (gasloff) wrote in ustav,
der Doktor
gasloff
ustav

Category:

Преподобный Никодим Святогорец. Толкование на канон Пасхи (ч. 4)

Продолжение. Начало здесь, здесь и здесь.

Песнь 5. Ирмос:

(Греческий текст) Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.

(Дословный перевод) Встанем ранним \ глубоким утром и вместо мира песнь принесем Владыке и Христа увидим, правды Солнце, всем жизнь воссиявающего \ рождающего.

(Славянский текст) Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим правды солнце, всем жизнь возсияюща.

(Перевод Ловягина) Восстанем в глубокое утро, и вместо мира принесем песнь Владыке, и узрим Христа - Солнце правды, - всех жизнию озаряющего (Лук. 24, 1; Мал. 4, 2).

Толкование

Вновь и в этом ирмосе смешивает певец пятую песнь с праздником Вос-кресения. Поскольку Исаия, творец пятой песни, упоминая утро, говорит: «От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже» (Ис. 26, 9), подобно и Евангелист Лука о Воскресении говорит: «Во едину же от суббот (то есть в воскресенье) зело рано приидоша жены на гроб, носяща яже уготоваша ароматы» (Лк. 24, 1), - то ради этого боговдохновенный песнописец, объединив эти два изречения, обращается к благочестивому народу христианскому и говорит следующее: «Придем и мы, любящие празднования братья, будем подражать тем женам-мироносицам и, встав с ложа ранним утром, принесем Воскресшему Владыке песни, соответствующие Его Воскресению, как мироносицы несли Ему миро и не будем спать и храпеть на ложах всю ночь. Давайте будем бодрствовать, братья, в эту ночь светоносной Пасхи Господней, воспевая псалмы и славословия до утра, ибо так делали и древние христиане и, возжигая лампады, они бодрствовали всю эту ночь до седьмого часа, ожидая Господня Воскресения». Вот как говорит об этом Григорий Богослов: «Прекрасно у нас и вчера блистало и осиявалось все светом, каким наполнили мы и частные дома, и места общественные, щедрыми огнями просветив ночь» (Слово на Пасху). Однако если вы, христиане, не можете бодрствовать всю ночь, встаньте хотя бы ранним утром после полуночи, чтобы праздновать Воскресение Господа. И поскольку утром естественным образом восходит солнце, то мы, если бодрствуем, увидим через веру, как разумное Солнце правды Христос восходит из гроба, словно с восточной стороны, и порождает истинную жизнь для нас, верующих.

Тропарь

(Греческий текст) Τὴν ἄμετρόν σου εὐσπλαγχνίαν, οἱ ταῖς τοῦ ᾍδου σειραῖς, συνεχόμενοι δεδορκότες, πρὸς τὸ φῶς ἠπείγοντο Χριστέ, ἀγαλλομένῳ ποδί, Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον.

(Дословный перевод) Безмерное Твое благоутробие видя, содержимые в адовых узах к свету спешили, Христе, радостной стопой, Пасхе рукоплеская вечной.

(Славянский текст) Безмерное Твое благоутробие адовыми узами содержимии зряще, к свету идяху Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную.

(Перевод Ловягина) Узрев безмерное твое милосердие, содержимые в адовых узах радостными стопами потекли к (Тебе) свету, Христе, прославляя вечную Пасху (Ис. 49, 9; 1 Пет. 3, 19).

Толкование

Настоящий тропарь певец заимствует из пророка Исаии и пророка Давида, ибо Исаия говорит: «Во время приятно послушах тебе и в день спасения помогох ти, и сотворих тя, и дах тя в завет языков... глаголюща сущим во узах: изыдите и сущим во тьме: открыйтеся» (Ис. 49, 8-9), а Давид утверждает: «Господь решит окованныя» (Пс. 145, 7). Итак, обращаясь к Воскресшему Христу Дамаскин говорит так: «О богочеловече Иисусе Христе! Те, кто от века были связаны умопостигаемыми узами ада, видя Твое безмерное благоутробие и снисхождение, ради которых Ты принял сошествие даже до самого ада, чтобы находящихся там освободить от тьмы и возвести к свету Небесного Твоего Царствия, - видя это, они радостными стопами поспешили достигнуть вожделеваемого света. Это певец сказал, для того чтобы показать их превеликую радость, которая, разлившись в их сердце, изливалась и во внешние члены тела, до самых ног, и заставляла их бежать с радостью. И как не подобало возрадоваться ногам связанных в течение стольких веков, после того как они были освобождены от тех умопостигаемых цепей и уз и свободно побежали из тьмы к свету? Конечно, таким образом следовало поступать тем, кто прежде был связан отчаянием.

Они, движимые радостью, тогда рукоплескали и праздновали истинную и вечную Пасху, гимнами прославляя Воскресшего, и праздновали ее не так, как иудеи от обрезания, - как только законную, временную и уничтожающуюся вместе с настоящей жизнью. Или же, согласно анонимному толкователю, как вечную Пасху, праздновали освобожденные из ада свое собственное искупление и освобождение. А то, что настоящий тропарь взят из вышеприведенных слов Исаии, ясно из следующего: как Исаия упоминает об этих двух вещах - освобождению связанных в узах и откровению находящихся во тьме, так и божественный Иоанн здесь говорит об этих двух - связанных цепями (то есть узами ада) и открывающихся из тьмы.

Заметь же, что все, что здесь говорится об аде, не говорится буквально и телесно, но умопостигаемо и по олицетворению, ибо ни находящиеся во аде не имеют тел и ног, потому что пребывают там душами, обнаженными от тел, ни ад не есть какое-либо живое или словесное существо, цепи и узы, которые имеет ад, чтобы связывать находящихся в нем, являются не чувственными, но умопостигаемыми. Ведь и первоверховный Петр говорит об умопостигаемых узах демонов: «Бог ангелов согрешивших не пощаде, но пленицами мрака связав, предаде на суд мучимых блюсти» (2 Петр. 2, 4), если только кто-либо не скажет, что под адом подразумевается диавол, первопричина и князь ада, как и мы в другом месте сказали.

Тропарь

(Греческий текст) Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ, καὶ συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τὸ σωτήριον.

(Дословный перевод) Приблизимся \ приступим, носящие светильники, к Христу, выходящему из гроба, как к жениху, и будем праздновать вместе с любящими празднества чи-нами Пасху Божию спасительную.

(Славянский текст) Приступим свещеноснии исходящу Христу из гроба яко Жениху, и спразднуим любопразднственными чинми Пасху Божию спасительную.

(Перевод Ловягина) Со светильниками в руках пойдем во сретение Христу, исходящему из гроба, как жениху, и с радостно-празднующими чинами (Ангелов) будем праздновать спасительную Божию Пасху (Матф. 25, 1).

Толкование

Как в предыдущем тропаре божественный певец побуждал нас к тому, чтобы мы встали утром вместе с женами-мироносицами на славословие Воскресшего Спасителя, так и в этом тропаре, видя, как благочестивый народ христианский носит возжженные свечи, он принимает это дело, то есть свеченошение и лампадоношение, как боголюбезное, потому что оно побуждает нас к тому, чтобы обратиться к примеру пяти мудрых дев, которые с зажженными лампадами своими вошли в умопостигаемый брачный чертог вместе с Женихом Христом. Итак, следующее говорит песнописец: «О христоименные народы православных, придите, приблизимся Владыке Христу, Который сегодня исходит из гроба, как жених из брачного покоя. Давайте приблизимся к Нему, неся в руках зажженные лампады в подражание тем пяти мудрым девам. Я говорю про лампады не только внешние, которые мы приготовляем с помощью свечи или масла, но и про внутренние, приготовляемые из добродетелей, в особенности из щедрой милостыни, ибо она должна украшать наши светильники и хранить их неугасимыми. Если же наша милостыня нищим будет немногой, следовательно, и елей наших лампад будет оскудевать, и они погаснут в то время, когда мы не найдем больше нищих, чтобы подать милостыню и с помощью милостыни вновь сделать их исправными. Пусть же этого никогда не приключится с нами, но да будем мы иметь обильный елей в наших лампадах, благодаря обильной милостыне нищим, чтобы встретить нам умопостигаемого Жениха Христа, Который сегодня исходит из гроба, и войти вместе с Ним в небесный брачный чертог и вечно радоваться с Ним.

Давайте же не только приблизимся к Христу со светильниками, но и начнем праздновать вместе с любящими празднества чинами небесных ангелов, ибо и они желают праздновать сегодня, не только ради той любви, которую они имеют к Воскресшему Христу, их Владыке, но и ради той любви, которую они имеют к нам, людям, сегодня ставшим нетленными и бессмертными благодаря Воскресению Господа». Сказал Григорий Богослов: «Ибо я уверен, что они (ангельские силы) радуются и торжествуют сегодня с нами; потому что они человеколюбивы и боголюбивы» (Слово на Рождество Христово), ибо поистине неуместное дело то, что ангелы празднуют ради нашего спасения, а мы, спасенные, не празднуем вместе с ними спасительный для мира праздник божественной Пасхи, но как бы неким образом сожалеем о нашем спасении.

Говорит и Златоречивый в слове на Пасху, начало которого «Сегодня благовременно»: «Сегодня радость повсюду во вселенной и духовное веселье, сегодня и народ ангелов, и лик всех горних сил радуется о человеческом спасении. Итак, уразумей, возлюбленный, величину радости в том, что горние силы празднуют вместе с нами, ибо они сорадуются нашим благам. Ведь если и наша благодать - от Владыки, то также и их радость, поэтому они не стыдятся радоваться с нами». И еще в слове против упивающихся и на Воскресение говорит так: «Ныне радость на земле, ныне радость на небе. И если при обращении одного грешника бывает радость на земле и на небе (Лук. 15, 10), то тем более будет радость на небе, когда вся вселенная исторгнута из рук дьявола. Ныне ли-куют ангелы, ныне радуются архангелы, ныне херувимы и серафимы празднуют с нами настоящий праздник».

Продолжение будет
Tags: с праздником!
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments